Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
 • Przedszkole Niepubliczne Motylkowa Akademia
 • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
 • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43 z Oddziałami Dwujęzycznymi.

Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43

Proces Rekrutacji do Liceum

Od roku szkolnego 2016/2017 nauka w liceum odbywa się w innowacyjnej formie. Liceum realizuje innowację pedagogiczną „Za sterami własnej edukacji, czyli tutoring
w szkole”.

Tutoring to metoda w edukacji, która na pierwszym miejscu stawia zindywidualizowany kontakt między nauczycielem (tutorem – z łac. opiekun)
a uczniem, czyli w najprostszym ujęciu: uczeń zdobywa wiedzę pod okiem nauczyciela-mistrza. To właśnie starożytne źródła tego podejścia: osoba mistrza charakteryzuje się wiedzą i doświadczeniem i w życzliwej relacji wspiera ucznia
w zdobywaniu wiedzy i kształtowaniu umiejętności.

Więcej informacji o tutoringu znajdą Państwo na naszej stronie

Tutoring

O przyjęciu do liceum decyduje Komisja Rekrutacyjna w składzie:

 • Dyrektor Zespołu Edukacyjnego
 • Przedstawiciel Zarządu PSPO Oddział I
 • Dyrektor liceum lub osoba wyznaczona przez Dyrektora
 • Pedagog/Psycholog liceum

Komisja rekrutacyjna zajmować się będzie oceną dokumentacji zgromadzonej
w trakcie procesu rekrutacyjnego. W pierwszym etapie rekrutacji, zwanym trybem konkursowym, Komisja może zdecydować o przyjęciu kandydatów, którzy:

 • są laureatami lub finalistami konkursów przedmiotowych,
 • są uczniami z najwyższą średnią ze wszystkich przedmiotów za I semestr roku szkolnego 2018/2019,
 • otrzymali ocenę zachowania co najmniej dobrą,
 • otrzymali wysoki wynik testu z języka angielskiego,
 • uzyskali pozytywną ocenę po rozmowie kwalifikacyjnej.

W drugim etapie rekrutacji, zwanym trybem uzupełniającym brane będą pod uwagę:

 • średnia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej,
 • wyniki egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty
 • ocena zachowania,
 • pozytywna ocena po rozmowie kwalifikacyjnej.

Informujemy także, że rozmowa kwalifikacyjna nie służy ocenie wiedzy kandydata, lecz poznaniu jego zainteresowań i osobowości. Pytania zadawane podczas tej rozmowy mogą dotyczyć: literatury, pasji, szkoły, kolegów, miejsca zamieszkania, codziennych zajęć. Test diagnozujący z języka angielskiego służy sprawdzeniu poziomu zaawansowania znajomości tego języka i pomoże nam lepiej dopasować program nauczania.

 

Kalendarz rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

TRYB KONKURSOWY

4 marca - 15 marca 2019 r.  składanie:

- podań o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego nr 43,

- zaświadczenia o ocenach śródrocznych i ocenie  zachowania w klasie trzeciej gimnazjum/ósmej szkoły podstawowej, poświadczonego przez wychowawcę klasy.

20 marca – 3 kwietnia 2019 r.

Spotkania kwalifikacyjne z kandydatami, wypełnianie przez kandydatów testu kompetencji z języka angielskiego.

8 kwietnia 2019 r.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych w trybie konkursowym.

Do 15 kwietnia 2019 r.

Składanie potwierdzenia woli podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym Niepublicznym nr 43 im. Lotników Amerykańskich przez zakwalifikowanych kandydatów  poprzez dostarczenie:

- Umowy o kształcenie podpisanej przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych (umowa do pobrania w sekretariacie Szkoły po 8 kwietnia 2019 r.),

- kopii aktu urodzenia dziecka, lub innego dokumentu potwierdzającego dane osobowe opiekunów dziecka (do wglądu),

- oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej                             (do dnia 22 czerwca 2019 r.),

- oryginału zaświadczenia z OKE o wyniku egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty (do dnia 22 czerwca 2019 r.),

- karty zdrowia ucznia z poprzedniej szkoły, (do dnia 22 czerwca 2018 r.),

- 2 zdjęć legitymacyjnych podpisanych na odwrocie,

- potwierdzenia wpłaty wpisowego.

TRYB UZUPEŁNIAJĄCY

(w przypadku wolnych miejsc po zakończeniu trybu konkursowego)

Uczniowie niezakwalifikowani w trybie konkursowym proszeni są o deklarację chęci uczestniczenia w rekrutacji w trybie uzupełniającym, poprzez zgłoszenie tego faktu                 w sekretariacie szkoły.

15 kwietnia 2019 r. – 22 czerwca 2019 r. składanie:

- podań do Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego nr 43,

- świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej (oryginał),

- zaświadczenia z OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty (oryginał).

24 czerwca 2019 r. –  26 czerwca 2019 r.

Spotkania kwalifikacyjne z kandydatami, wypełnianie przez kandydatów testu kompetencji z języka angielskiego.

1 lipca 2019 r.

Ogłoszenie listy uczniów klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego                nr 43 w roku szkolnym 2019/2020.

Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego nr 43 dostępna będzie na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły.

2 lipca – 5 lipca 2019 r.

Składanie potwierdzenia woli podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym Niepublicznym nr 43 im. Lotników Amerykańskich przez zakwalifikowanych kandydatów poprzez dostarczenie:

- Umowy o kształcenie podpisanej przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych (umowa do pobrania w sekretariacie Szkoły po 1 lipca 2019 r.),

- kopii aktu urodzenia dziecka, lub innego dokumentu potwierdzającego dane osobowe opiekunów dziecka (do wglądu),

- oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej,

- oryginału zaświadczenia z OKE o wyniku egzaminu kończącego edukację  w gimnazjum/szkole podstawowej,

- karty zdrowia ucznia z poprzedniej szkoły,

- 2 zdjęć legitymacyjnych podpisanych na odwrocie,

- potwierdzenia wpłaty wpisowego.

 

Przyjęcia uczniów  do klas programowo wyższych

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły składa w sekretariacie Szkoły następujące dokumenty:

- podanie o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego  Niepublicznego nr 43
im. Lotników Amerykańskich,

- świadectwo ukończenia poprzedniej klasy (oryginał lub kopia),

- 2 zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie.

Przy przyjęciu kandydata do Liceum Ogólnokształcącego  Niepublicznego nr 43 im. Lotników Amerykańskich brane są pod uwagę:

- średnia ocen na świadectwie z klasy poprzedniej,

- ocena zachowania,

- wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Ostateczną decyzję podejmuje Komisja Rekrutacyjna Szkoły.