Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
 • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
 • Gimnazjum Niepubliczne nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi
 • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43

Rekrutacja do liceum na rok szkolny 2018/2019

Proces Rekrutacji do Liceum

Od roku szkolnego 2016/2017 nauka w liceum odbywa się w innowacyjnej formie. Liceum realizuje innowację pedagogiczną „Za sterami własnej edukacji, czyli tutoring
w szkole”.

Tutoring to metoda w edukacji, która na pierwszym miejscu stawia zindywidualizowany kontakt między nauczycielem (tutorem – z łac. opiekun)
a uczniem, czyli w najprostszym ujęciu: uczeń zdobywa wiedzę pod okiem nauczyciela-mistrza. To właśnie starożytne źródła tego podejścia: osoba mistrza charakteryzuje się wiedzą i doświadczeniem i w życzliwej relacji wspiera ucznia
w zdobywaniu wiedzy i kształtowaniu umiejętności.

Więcej informacji o tutoringu znajdą Państwo na naszej stronie

Tutoring

O przyjęciu do liceum decyduje Komisja Rekrutacyjna w składzie:

 • Dyrektor Zespołu Edukacyjnego
 • Przedstawiciel Zarządu PSPO Oddział I
 • Dyrektor liceum
 • Pedagog/Psycholog liceum

Komisja rekrutacyjna zajmować się będzie oceną dokumentacji zgromadzonej
w trakcie procesu rekrutacyjnego. W pierwszym etapie rekrutacji, zwanym trybem konkursowym, Komisja może zdecydować o przyjęciu kandydatów, którzy:

 • są laureatami lub finalistami konkursów przedmiotowych,
 • są uczniami z najwyższą średnią ze wszystkich przedmiotów za I semestr roku szkolnego 2017/2018,
 • otrzymali ocenę zachowania co najmniej dobrą,
 • otrzymali wysoki wynik testu z języka angielskiego,
 • uzyskali pozytywną ocenę po rozmowie kwalifikacyjnej.

W drugim etapie rekrutacji, zwanym trybem uzupełniającym brane będą pod uwagę:

 • średnia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum,
 • wyniki egzaminu gimnazjalnego,
 • ocena zachowania,
 • pozytywna ocena po rozmowie kwalifikacyjnej.

Informujemy także, że rozmowa kwalifikacyjna nie służy ocenie wiedzy kandydata, lecz poznaniu jego zainteresowań i osobowości. Pytania zadawane podczas tej rozmowy mogą dotyczyć: literatury, pasji, szkoły, kolegów, miejsca zamieszkania, codziennych zajęć. Test diagnozujący z języka angielskiego, który będzie przeprowadzony podczas rozmowy kwalifikacyjnej, służy sprawdzeniu poziomu zaawansowania znajomości tego języka i pomoże nam lepiej dopasować program nauczania.

Z rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do liceum, oraz z testu diagnozującego
z języka angielskiego zwolnieni są absolwenci naszego gimnazjum.

Szanowni Państwo,

przypominamy, że zgodnie z zasadami rekrutacji do liceum, rodzice uczniów przyjętych do szkoły w trybie konkursowym, zobowiązani są do złożenia potwierdzenia woli podjęcia przez ucznia nauki w szkole, poprzez dostarczenie do sekretariatu szkoły do dnia 23 kwietnia 2018 r.:

 1. Umowy o kształcenie podpisanej przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych (do pobrania w sekretariacie Szkoły po 16 kwietnia 2018 r.),
 2. kopii aktu urodzenia dziecka, lub innego dokumentu potwierdzającego dane osobowe opiekunów dziecka (do wglądu),
 3. oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
  (do dnia 23 czerwca 2018 r.),
 4. oryginału zaświadczenia z OKE o wyniku egzaminu gimnazjalnego (do dnia 23 czerwca 2018r.),
 5. karty zdrowia ucznia z poprzedniej szkoły (do dnia 23 czerwca 2018 r.), karty zdrowia uczniów z GN 12 pozostają w gabinecie pielęgniarskim,
 6. 2 zdjęć legitymacyjnych podpisanych na odwrocie – uczniowie, którzy jeszcze nie dołączyli zdjęć do dokumentacji,
 7. potwierdzenia wpłaty wpisowego.

Tryb uzupełniający

Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani w trybie konkursowym mogą wziąć udział w rekrutacji w trybie uzupełniającym, po złożeniu  w sekretariacie Szkoły deklaracji uczestnictwa w dalszym procesie rekrutacji.

 

Dokumenty rekrutacyjne