Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
 • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
 • Gimnazjum Niepubliczne nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi
 • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43
Zapraszamy na rajd rowerowy!!!

Zapraszamy na rajd rowerowy!!!

Z okazji 25-lecia Naszego Liceum i setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zapraszamy 25 maja 2018 r. licealistów, gimnazjalistów i uczniów klas szóstych i siódmych szkoły podstawowej na rajd rowerowy w Kampinoskim Parku Narodowym.

Formularz zgłoszeniowy

Szczegółowe informacje w regulaminie rajdu.

REGULAMIN II RAJDU ROWEROWEGO W PUSZCZY KAMPINOSKIEJ ZESPOŁU SZKÓŁ IM. LOTNIKÓW AMERYKAŃSKICH W WARSZAWIE

I. Cel rajdu:

 1. Wychowanie młodzieży w duchu uniwersalnego kanonu wartości w poszanowaniu własnej historii, kultury, tradycji;

 2. Promocja walorów turystyczno – krajoznawczych Puszczy Kampinoskiej;

 3. Wychowanie młodzieży w poczuciu odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego;

 4. Popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku;

 5. Integracja społeczności lokalnej;

 6. Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz zdrowego trybu życia.

II. Organizator rajdu:

Organizatorem rajdu jest Zespół Szkół im. Lotników Amerykańskich w Warszawie.

III. Termin rajdu:

25 maja 2018 roku.

IV. Ramowy program rajdu w Kampinoskim Parku Narodowym:

• 8.45 – zbiórka uczestników w siedzibie Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego nr 43 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Lotników Amerykańskich przy ulicy K. Wóycickiego 1/3 bud 18;

• 8.45 – 8.55 - rejestracja uczestników i odprawa. Uczestnicy zapoznają się z zasadami rajdu, otrzymają pakiet materiałów niezbędnych do wykonania zadań na trasie;

• 9.00 – 9.25 – prezentacja: Puszcza Kampinoska – historia i współczesność;

• 9.30 – 9.50 – poczęstunek, następnie przejazd uczestników na miejsce startu – Polana Opaleń;

• 10.15 - start pierwszej grupy na trasę, kolejne grupy wyruszają co 5 minut;

• 12.00 - 13.00 Quiz wiedzy o KPN, wspólna zabawa przy ognisku z pieczeniem kiełbasek na Polanie Jakubów przy Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie (prowiant zapewniamy);

• 13.00 – podsumowanie imprezy, wręczenie nagród (zwycięskie szkoły otrzymają dyplomy i nagrody);

• 13.30 – rozwiązanie rajdu.

IV. Warunki uczestnictwa:

 1. W rajdzie mogą wziąć udział drużyny składające się z 6-9 uczniów liceum, gimnazjum, szóstych i siódmych klas szkoły podstawowej pod opieką nauczyciela, który jest odpowiedzialny za grupę;

 2. Na zgłoszenia czekamy do 21.05.2018 r., (decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc jest ograniczona);

 3. Zgłoszeń dokonujemy wypełniając formularz rejestracji grupy znajdujący się na naszej stronie internetowej pspo.edu.pl w zakładce rajd rowerowy;

 4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowo podporządkowuje się decyzjom Organizatora Rajdu. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.pspo.edu.pl;

 5. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu KPN;

 6. Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności do poruszania się po drogach;

 7. Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wskazane jest, aby każdy z uczestników dokonał podstawowego przeglądu roweru;

 8. Udział w rajdzie rowerowym jest bezpłatny.

V. Zasady zachowania uczestników rajdu rowerowego:

Rajd rowerowy będzie odbywać się przy ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu rowerowego zobowiązani są do:

 1. Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom Organizatora Rajdu i poleceniom osób kierujących ruchem;

 2. Ze względu na rekreacyjny charakter rajdu rowerowego oraz uczestnictwo w nim uczniów, nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu. Rajd rowerowy nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione;

 3. Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz posiadanie kasku ochronnego;

 4. Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość między rowerami 2-3-m, a przy zjazdach 10-20 m;

 5. Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 10;

 6. Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny;

 7. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku;

 8. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować prędkość oraz hamowanie;

 9. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany;

 10. Podczas postoju nie należy tarasować drogi;

 11. Przed wyruszeniem Organizator rajdu rowerowego omawia trasę przejazdu.

 12. Uczestnicy rajdu startują na własną odpowiedzialność i ewentualnie dodatkowo ubezpieczają się we własnym zakresie;

 13. Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu powodują wykluczenie z rajdu.

VI. Na trasie zabrania się:

 1. Zaśmiecać trasy rajdu rowerowego oraz miejsc przyległych;

 2. Niszczenia przyrody;

 3. Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna;

 4. Głośnego zachowywania się;

 5. Zbaczania z trasy rajdu rowerowego bez zgody Organizatora;

 6. Spożywania alkoholu i innych środków odurzających.

VII. Odpowiedzialność organizatora:

 1. Organizator rajdu rowerowego nie przyjmuje odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu rowerowego, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich;

 2. Udział rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych;

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas rajdu rowerowego i za szkody wyrządzone przez uczestników;

 4. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy przez uczestników;

 5. Organizator przewiduje atrakcje:

 6. ognisko z pieczeniem kiełbasek,

 7. gry i zabawy dla uczniów.

VIII. Postanowienia końcowe:

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość częściowej zmiany trasy rajdu ze względu na warunki pogodowe, mające wpływ na przejezdność szlaków;

 2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania;

 3. Przed rajdem przeprowadzona zostanie rejestracja uczestników;

 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w w/w regulaminie;

 5. Każdy uczestnik rajdu rowerowego wyraża zgodę na publikację jego wizerunku w relacjach z przebiegu imprezy zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora;

 6. Każdy uczestnik rajdu rowerowego wyraża zgodę na publikację jego wizerunku;

7. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem i akceptacją niniejszego Regulaminu.