Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Gimnazjum Niepubliczne nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43

Gimnazjum dwujęzyczne

Głównym celem nauczania dwujęzycznego jest zapewnienie uczniom możliwości opanowania języka angielskiego na wysokim poziomie, z bogatym słownictwem z różnych dziedzin wiedzy. Od wielu lat nasi uczniowie mają taką możliwość i osiągają coraz wyższe wyniki w konkursach językowych i egzaminach zewnętrznych.

Decyzją Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Promocji Oświatowych Oddział I od dnia 1 września nasze gimnazjum zmienia nazwę na ''Gimnazjum Niepubliczne nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Lotników Amerykańskich''.

W oddziałach dwujęzycznych nauczanie języka angielskiego odbywać się będzie w poszerzonym wymiarze godzin, dopasowanym do poziomu znajomości języka. Dodatkowo treści programowe z przedmiotów matematyka i biologia przekazywane będą w dwóch językach: polskim i angielskim. Wychowanie fizyczne nauczane będzie dwujęzycznie od drugiej klasy.

Oferujemy autorski program konwersacji – praktyczną naukę języka dla wszystkich uczniów. W oddziałach dwujęzycznych wprowadzone zostaną dodatkowo zajęcia z Kultury Anglojęzycznej.

Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach przygotowujących do zdobycia certyfikatów z języka angielskiego (Certyfikat PET - Preliminary English Test (B1) oraz Certyfikat FCE - First Certificate in English (B2)).

Duży nacisk kładziemy także na praktyczną naukę innych języków nowożytnych (hiszpański, niemiecki, francuski, rosyjski).

Certyfikaty, warsztaty artystyczne, liczne projekty edukacyjne oraz zajęcia pozalekcyjne służą poszerzaniu zainteresowań i kształtowaniu tzw. miękkich kompetencji (praca w zespole, umiejętność prezentowania własnych poglądów, komunikowanie się, zdolność do motywowania samego siebie, umiejętność dyskutowania).

Mamy nadzieję, że wybrana przez nas droga rozwoju gimnazjum spełnia oczekiwania Państwa i uczniów i jesteśmy przekonani, że nasi absolwenci są doskonale przygotowani do nauki w liceum.

Język angielski

Uczniowie klas 1-3 gimnazjum uczą się języka angielskiego na dwóch poziomach: intensywnym i zaawansowanym.

Po każdym semestrze nauki przeprowadzany jest test. Na podstawie jego wyników uczniowie mają możliwość przejścia między grupami. Warunkiem przejścia ucznia/uczennicy z grupy na poziomie intensywnym do grupy zaawansowanej jest otrzymanie bardzo dobrej oceny semestralnej oraz uzyskanie wyniku z egzaminu semestralnego przynajmniej 84%.

Uczeń/uczennica przechodzi z grupy na poziomie zaawansowanym do grupy na poziomie intensywnym w przypadku otrzymanie dostatecznej lub niższej oceny semestralnej oraz uzyskania wyniku z egzaminu semestralnego poniżej 76%.

Powyższe zasady odnoszą się do każdego semestru w toku nauki. Testy przeprowadzane są tylko do weryfikacji międzygrupowej.

Język hiszpański

Uczniowie gimnazjum uczą się języka hiszpańskiego na trzech poziomach: podstawowym, średnio zaawansowanym oraz zaawansowanym. Grupy charakteryzujące się wyższym poziomem językowym realizują program z elementami rozszerzenia o dodatkowe struktury leksykalno-gramatyczne.

Po każdym semestrze nauki przeprowadzany jest pisemny test diagnozujący, na podstawie którego uczniowie przydzielani są do trzech grup językowych. Do grupy na poziomie podstawowym (pierwszej) trafiają uczniowie którzy uzyskają wynik poniżej 40%, a do grupy zaawansowanej, czyli trzeciej, tacy których wyniki były wyższe niż 65% oraz uzyskali ocenę co najmniej bardzo dobrą na semestr. Pozostali przydzieleni zostają do grupy drugiej, w której mają za zadanie nadrobić drobne braki aby ostatecznie zrównać poziom z grupą zaawansowaną.

Powyższe zasady odnoszą się do każdego semestru w toku nauki. Testy przeprowadzane są tylko na potrzeby weryfikacji międzygrupowej.