Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Gimnazjum Niepubliczne nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43
Tutoring czyli liceum w innowacyjnej formie

Tutoring czyli liceum w innowacyjnej formie

Jak sprawić, by uczniowie zaangażowali się w naukę? Jak zachęcić ich, by wzięli odpowiedzialność za swoje wybory? Co zrobić, by relacje między nauczycielem i uczniem służyły rozwojowi wszystkich zainteresowanych? I w końcu: jak przekształcić system, by nie blokował potencjału uczniów? Odpowiedzi na te pytania poszukuje wielu dyrektorów szkół. My już znaleźliśmy: tutoring – metoda dydaktyczna, która ma swoją historię, a jednak wciąż jest niezmiernie innowacyjna. Właśnie wprowadzamy ją w naszym liceum.

Tutoring – wyjaśnienia słów kilka

Tutoring to metoda w edukacji, która na pierwszym miejscu stawia zindywidualizowany kontakt między nauczycielem (tutorem – z łac. opiekun) a uczniem, czyli w najprostszym ujęciu: uczeń zdobywa wiedzę pod okiem nauczyciela-mistrza. To właśnie starożytne źródła tego podejścia: osoba mistrza charakteryzuje się wiedzą i doświadczeniem i w życzliwej relacji wspiera ucznia w zdobywaniu wiedzy i kształtowaniu umiejętności.

W jaki sposób przełoży się ta idea na szkolną rzeczywistość naszego liceum? Uczniowie będą zdobywać wiedzę podczas zajęć blokowych, a dodatkowo każdy z nich zostanie objęty opieką nauczyciela-tutora. Podczas spotkań tutorskich uczeń będzie ustalał cele swojej nauki, będzie poznawał swoje mocne strony, zastanawiał się nad swoim, nie tylko naukowym, rozwojem.

Szczególnie ważna jest tu relacja, jaka tworzy się podczas tych regularnych spotkań między nauczycielem a jego podopiecznym – jej podstawą musi być pozytywna komunikacja, a także obustronne zaufanie. Z drugiej strony – relacja ta ma służyć rozwojowi, a zatem nie może stać się przyjacielskim „poklepywaniem po plecach”. To wielkie wyzywanie dla uczniów, ale przede wszystkim dla nauczycieli – jak wspierać, a zarazem stawiać jasne granice i motywować do nauki? W naszym liceum nie boimy się podjąć tego wyzywania.

Filozofia zmian

Zapytać można, po co taka rewolucja? Jaka jest filozofia tej zmiany? Nasze szkoły od lat podążają ścieżką innowacji pedagogicznych: obserwujemy nowe trendy i weryfikujemy, co jest efektywne. Wypracowaliśmy już szereg rozwiązań – w liceum pojawiły się dodatkowe godziny i przedmioty, dokonaliśmy wielu zmian w wewnątrzszkolnym systemie oceniania, stosujemy ocenianie kształtujące. Cały czas jednak szukaliśmy systemu, który kładłby nacisk na czynniki, które według wielu badań mają największy wpływ na efektywną naukę. Należą do nich przede wszystkim:

  • przenoszenie odpowiedzialności za własną naukę z nauczyciela na ucznia, czyli doprowadzenie do sytuacji, kiedy to uczniowi zależy na zdobywaniu wiedzy. Trudne? Bardzo trudne w realizacji, ale nie niemożliwe. Pierwszym krokiem jest odpowiedni sposób motywacji, a tę zapewnia:

  • relacja – od wielu lat pisze się, że najważniejszym czynnikiem wspierającym proces uczenia się są pozytywne relacje między uczniem a nauczycielem; system tutoringowy takie relacje stawia na pierwszym miejscu;

  • regularna informacja zwrotna – czyli informacje od nauczyciela przekazane w spokojnej, przyjaznej atmosferze: co uczeń już osiągnął, co jeszcze przed nim, w jaki sposób może dążyć do celu; jest to wspólna refleksja nauczyciela i ucznia nad celami edukacyjnymi i nad rozwojem ucznia w różnych sferach.

    Połączeniem tych wszystkich czynników jest tutoring: to system bardzo wymagający, ale przynoszący wymierne korzyści. Jesteśmy pewni, że dzięki jego wprowadzeniu w naszym liceum zaistnieje realna możliwość dostosowania ścieżki edukacyjnej do specyficznej sytuacji każdego ucznia.

Widocznym przejawem zmian będzie przede wszystkim system blokowy zajęć, czyli nauka bez dzwonków z łączeniem treści przedmiotowych, np. języka polskiego, zajęć artystycznych i wiedzy o kulturze, czy matematyki i informatyki. Rewolucja będzie także dotyczyła nauki języków: każdy uczeń będzie uczył się języka obcego (języka angielskiego i drugiego języka) na poziomie odpowiadającym jego umiejętnościom i wśród młodzieży o podobnych kompetencjach językowych.

Przed dyrekcją i nauczycielami szereg szkoleń i skrupulatnych przygotowań, ale jesteśmy gotowi na podjęcie stojącego przed nami wyzwania. Cieszymy się, że nasze liceum może zaproponować młodym ludziom coś naprawdę innowacyjnego i wartościowego.

Tutoring – jakie przyniesie korzyści?

• będziemy kształcić uczniów, którzy myślą samodzielnie, są odpowiedzialni za swoje wybory, potrafią przedstawiać swoje poglądy i bronić własnego zdania;

• nauczyciele będą nie tylko przekazywać wiedzę, ale wspierać uczniów w realizacji ich planów i marzeń,

• w naszej szkole będzie miała miejsce prawdziwa edukacja, podczas której uczeń może spokojnie zastanowić się nad sensem wiedzy, jej przełożeniem na rzeczywistość,

• szkolną rzeczywistość będą u nas tworzyć zaangażowani uczniowie i nauczyciele, między którymi tworzą się pozytywne relacje;

• uzyskamy widoczne efekty w osiągnięciach uczniów.